TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Microgreens at CMU Dorm

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564

บรรยายให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง โรคจากการทำงาน และการใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทน

บรรยายพิเศษให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักศึกษา

การประชุมมอบนโยบายการปรับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563

เด็กหอเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ Season 2 ตอน 1000000 ก้าว ท้าใจ ให้เด็กหอสุขภาพดี 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ 2563

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก