TH  ENG

ข่าวประกาศทั่วไป

[22/01/2564] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

[22/01/2564] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษารุ่นพี่)

[12/01/2564] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอเงินค่าประกันความเสียหายนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณีนักศึกษายื่นคำขอคืนเงินในระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2563 ทางธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ในระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2564

[06/01/2564] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา ช่วงวิกฤตการณ์ระบาดใหม่จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ดูข่าวทั้งหมด ...

VOC (Voice of Cutomer)

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

 • ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้รับบริการของสำนักงานหอพักนักศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น

คลิ๊กที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

QR_UDOCMU_VOC

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง โรคจากการทำงาน และการใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทน

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง โรคจากการทำงาน และการใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทน ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เพื่..

27/11/2563

บรรยายพิเศษให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา เป็นประธานและบรรยายพิเศษให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของนักศึกษาที่พักในหอพัก เม..

30/10/2563

การประชุมมอบนโยบายการปรับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมมอบนโยบายการปรับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 หอพักนักศึกษาชาย..

02/10/2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเงิน จำนวน 79,980,000.00 บาท สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , 10/05/2562

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.47 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพท..ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation , 11/03/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation ในโครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยการสแกน QR CMU e-Donation [18/01/2564] ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ E010284)


[13/01/2564] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ และเลื่อนการสอบข้อเขียน (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ E010074)


[24/12/2563] ประกาศ สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (ตำแหน่งเลขที่ S4010038)


[15/12/2563] ประกาศ สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสำนักงานประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ S4010352 และ S4010353)


[08/12/2563] ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ E010284)[16/12/2562] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มในหอพักนักศึกษา


[27/11/2562] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มในหอพักนักศึกษา


[10/07/2562] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มในหอพักนักศึกษา


[03/07/2562] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มในหอพักนักศึกษา


[05/06/2562] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มในหอพักนักศึกษา[25/01/2564] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสังกัดของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2563


[11/07/2562] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 7 (หอพักที่ได้มีการปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นแล้ว)


[17/08/2561] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ร 3/2561 (อัตราค่าปรับสำหรับสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


[16/07/2561] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ค่าประกันความเสียหาย สำหรับหอพักนักศึกษาหญิง 9 (หอพักสีชมพู) และหอพักนักศึกษาหญิง 10 (หอพัก 40 ปี) และหอพักนักศึกษา พื้นที่จัดการศึกษาแม่เหียะ (หอพักแม่เหียะ)


[29/10/2560] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 3/2560 (อัตราค่าใช้บริการต่างๆสำหรับผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย)หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยสังคม
 • สำนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองกฎหมาย
 • กองกลาง
 • กองคลัง
 • กองบริหารงานบุคคล
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • กองวิเทศสัมพันธ์
 • กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 • กองแผนงาน
 • ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
 • ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
 • ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศูนย์บริหารงานวิจัย
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 • สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานหอพักนักศึกษา
 • หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักบริการวิชาการ
 • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 • สำนักหอสมุด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานการตรวจสอบภายใน