TH  ENข่าวประกาศทั่วไป

[02/06/2565] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการในการดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา

[23/05/2565] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

[10/05/2565] ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

[09/05/2565] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และกำหนดเปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดูข่าวทั้งหมด ...

VOC (Voice of Customer)

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

 • ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้รับบริการของสำนักงานหอพักนักศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น

คลิ๊กที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

QR_UDOCMU_VOC

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

สำนักงานหอพักนักศึกษา จัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดปันเสา เพื่อส่งเสริมจรรโลงจิตใจให้แก่บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา ซึ่งถือเป็นสิ่งท..

01/07/2565

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act)

สำนักงานหอพักนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้คว..

22/06/2565

โครงการ CMU Dormitory First Date 2022

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานหอพักนักศึกษา และคณะกรรมการหอพักนักศึกษาได้ร่วมจัดโครงการ CMU Dormitory First Date 2022 เพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าพักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 และเป็นการ..

20/06/2565
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation , 11/03/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation ในโครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยการสแกน QR CMU e-Donation [16/06/2565] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (เดิมชื่อตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน) ตำแหน่งเลขที่ S4010373 และ S4010374


[27/05/2565] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง ตำแหน่งเลขที่ S4010375


[20/05/2565] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4010373 และ S4010374


[18/05/2565] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4010376, S4010377, S4010378 และ S4010379


[05/05/2565] ประกาศ สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง (S4010375) จำนวน 1 อัตรา[06/06/2565] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชาย อาคาร4, หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 และ 6)


[01/06/2565] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา


[12/05/2565] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา จำนวน 3 ร้าน


[28/03/2565] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา


[18/03/2565] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา[31/05/2565] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2565 (อัตราเงินประกันห้องพักนักศึกษา ค่าใช้ไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบริการ และอัตราค่าปรับของหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 11 หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร 1 และหอพักนักศึกษาชายอาคาร 2 สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย)


[25/04/2565] ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน การขอคืนค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และการเรียกเก็บเงินประกันความเสียหาย สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565


[28/04/2564] ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564


[25/01/2564] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสังกัดของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2563


[11/07/2562] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 7 (หอพักที่ได้มีการปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นแล้ว)หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยสังคม
 • สำนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองกฎหมาย
 • กองกลาง
 • กองคลัง
 • กองบริหารงานบุคคล
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • กองวิเทศสัมพันธ์
 • กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 • กองแผนงาน
 • ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
 • ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
 • ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศูนย์บริหารงานวิจัย
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 • สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานหอพักนักศึกษา
 • หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักบริการวิชาการ
 • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 • สำนักหอสมุด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานการตรวจสอบภายใน