TH  EN

ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ 2565
29/08/2565สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน การใช้อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุต่อไป โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ เป็นประธานในโครงการ และได้รับความอนุเราะห์อย่างดีจาก คุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นวิทยากรในโครงการ


ภาพประกอบข่าว :