TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
14/09/2565สำนักงานหอพักนักศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565 เพื่อเป็นการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป


ภาพประกอบข่าว :