TH  EN

ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย 2565
30/08/2565สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 และหอพักนักศึกษา 20 อาคารเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และได้ลงมือปฏิบัติในการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัยในสถานที่จริงหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ เป็นประธานในโครงการ และได้รับความอนุเราะห์อย่างดีจากทีมงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการให้ความรู้ทางทฤษฏี ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือระงับอัคคีภัยแบบเบื้องต้น รวมถึงการฝึกซ้อมแผนการอพยพผู้ประสบภัยบนอาคารของหอพักนักศึกษา


ภาพประกอบข่าว :