TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยหอพัก ประจำปี 2565
19/09/2565สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยหอพัก” ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 - 2 โรงแรมวินทรีซิตี้รีสอร์ต เพื่อเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรที่เกษียณอายุงานจำนวน 8 ท่าน ได้แก่
1. นางสุวิมล ชมภูแก้ว
2. นางเสาวลักษณ์ สุภา
3. นายประหยัด ไชยวาปิน
4. นางสมร สัญญาลักษณ์
5. นางเพ็ญศรี ตาแก้ว
6. นางจันทรา หวั่นแสง
7. นางเรือนรัตน์ ศรีกันชัย
8. นายกฤตานนท์ คำจันทร์แก้ว
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง พฤฒพลัง (Active Aging) และได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุงานในปีนี้ด้วย


ภาพประกอบข่าว :