TH  EN

หอพักเครือข่าย

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.เพื่อร่วมกับผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนในการดูแลนักศึกษา

2.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยจัดระเบียบสังคม

3.เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา และสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองในการเข้าพักในหอพักเอกชน

คุณสมบัติการเป็นหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.เป็นหอพักที่จดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และดำเนินกิจการตามระเบียบ หรือนโยบายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

2.เป็นอาคารสำหรับประกอบการหอพักเพียงอย่างเดียวโดยไม่เป็นการต่อเติมจากอาคารพาณิชย์หรืออื่นๆ

3.มีระบบรักษาความปลอดภัย และระบบป้องกันอัคคีภัย

4.แยกระหว่างนักศึกษาชาย-นักศึกษาหญิง โดยมีป้ายชื่อหอพักและระบุประเภทหอพักชายหรือหอพักหญิงอย่างชัดเจน

5.เป็นหอพักที่ปลอดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

6.มีสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก หรือกระบวนการให้บริการในหอพัก เช่น ลานจอดรถที่เหมาะสม สำหรับผู้พักอาศัย มีผู้ดูแลหอพักหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีที่นั่งพักผ่อน ที่อ่านหนังสือ สถานที่รอพบสำหรับผู้มาเยี่ยมหรือติดต่ออย่างเหมาะสม

7.มีอัตราค่าเช่าและค่าประกันหอพักที่เหมาะสมกับความเป็นจริง สอดคล้องกับภาวะกลไกตลาด

8.มีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้เข้าพักที่เป็นปัจจุบัน

9.มีระเบียบหอพักติดไว้ให้เห็นชัดเจน

10.ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือกิจกรรมกีฬาตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ

หน้าที่ของหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นหอพักเครือข่ายแล้ว ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งของส่วนราชการ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.ให้ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษาที่พักในหอพักที่เป็นปัจจุบันตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลทะเบียนผู้เข้าพักทุกภาคการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะขอรายชื่อนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โดยผู้ประกอบการหอพักส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานหอพักนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

3.ให้ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายแจ้งอัตราค่าเช่าหอพัก ค่าประกันหอพัก ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในหอพักรวมถึงรายชื่อผู้ประกอบการและผู้จัดการหอพักให้มหาวิทยาลัยรับทราบโดยแจ้งที่สำนักงานหอพักนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.ให้ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ

5.หากปรากฏเหตุการณ์ที่นักศึกษากระทำการไม่เหมาะสมหรือส่อไปในทางที่กระทำผิดวินัยนักศึกษาที่ได้เกิดขึ้นในหอพักเครือข่าย ให้ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่กระทำการดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยแจ้งที่สำนักงานหอพักนักศึกษา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


รายชื่อหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • หอพัก Uniloft เชียงใหม่
  • หอพักสตรีบ้านเต็มจิต
  • หอพักสตรีอารียาแมนชั่น
  • หอพักสตรีล้านนาเฮือนดอกเอื้อง
  • หอพักคุณนายเรสซิเด้นซ์@สวนดอก
  • หอพักสตรีบ้านต้นทองกวาว
  • หอพักสตรีนันทรส
  • หอพักสตรี @B-Wa
  • หอพักชาย เอพลัส เค
  • หอพักหญิง พี แอนด์ ดี เพลส