TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ประมวลภาพกิจกรรมการตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณหอพักนักศึกษา งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาองค์กร ตามแนวคิดแบบ Agile

ผู้บริหารพบบุคลากร และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานหอพักนักศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยหอพัก ประจำปี 2565

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ 2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก