TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยหอพัก ประจำปี 2565

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ 2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 และ 2 และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 และ 12

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act)

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก