TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 และ 2 และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 และ 12

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act)

โครงการ ทำบุญหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

โครงการ CMU Dormitory First Date 2022

โครงการพัฒนาบุคลากร นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานหอพักนักศึกษา

โครงการชาวหอพัก Fit พิชิตค่า BMI

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก