TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
04/08/2565สำนักงานหอพักนักศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการบริการ การแต่งกายที่เหมาะสม การสื่อสารมีความน่าเชื่อถือ มีภาวะผู้นำ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ


ภาพประกอบข่าว :