TH  EN

เกี่ยวกับเรา

ประวัติของหอพักนักศึกษา
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายมุ่งเน้นให้หอพักนักศึกษาเป็นศูนย์อาศัย ศึกษา และเอื้ออาทรต่อกัน (Living, Learning and Caring Center) กล่าวคือ เป็นทั้งที่พักอาศัย เป็นสถานที่ศึกษา และเป็นสถานที่พัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เสริมให้แก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิต เช่น การติวทางวิชาการ การสอนภาษาต่างประเทศ การฝึกอบรมบุคลิกภาพ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพอิสระ มีการจัดสถานที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดให้มีห้องอ่านหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กระทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมทำบุญหอพัก กิจกรรมพัฒนาหอพัก การประกวดห้องพัก กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมของหอพักนักศึกษาให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เย็นสบาย และปลอดภัย

     สำนักงานหอพักนักศึกษา มีหอพักนักศึกษาในสังกัดจำนวน 18 อาคาร ได้แก่ หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1,3,4,5,6 และ 7 , หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 - 8  , หอพักสีชมพู , หอพักแม่เหียะ และหอพัก 40 ปี

ลักษณะองค์กร
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2507 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงแก่คนในท้องถิ่นและประเทศชาติ การจัดสร้างหอพักนักศึกษา ได้ดำเนินการพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยโดยให้เป็นศูนย์อาศัยศึกษาและเอื้ออาทรต่อกัน (Living, Learning and Caring Center)ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยวิถีชีวิตในหอพักนักศึกษา (Campus Life) เป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ให้การพัฒนารอบด้านแก่นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษาออกไป เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม คือเป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนหนึ่งว่า “บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัย พึงฝักใฝ่ในการฝึกตนเอง เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม”
    สำนักงานหอพักนักศึกษา มีภารกิจหลักในการจัดที่พักอาศัยให้นักศึกษาและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้นักศึกษา ปัจจุบันสำนักงานหอพักนักศึกษา มีหอพักนักศึกษาในความรับผิดชอบ จำนวน 17 อาคาร สามารถรับนักศึกษาในหอพักได้ทั้งหมด จำนวน 7,469 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561)

วิสัยทัศน์
  เป็นหอพักนักศึกษาชั้นนำและสร้างการพัฒนา สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนในปี 2570

พันธกิจ

  1. จัดที่พักอาศัยให้มีความสะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
  2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะสังคมให้นักศึกษา
  3. ดูแลนักศึกษาให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณ์


ค่านิยม

    สามัคคี มีวินัย โปร่งใส ใจบริการ


Motto

    เป็นศูนย์อาศัยศึกษา และเอื้ออาทรต่อกัน “Living, Learning and Caring Center”