TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาและกำลังใจอย่างมีคุณภาพ”
29/03/2566สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาและกำลังใจอย่างมีคุณภาพ” ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพื่อเป็นการฝึกฝนเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา และกำลังใจ ไปปรับใช้กับนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความสุขในการพักอาศัยในหอพัก ในการเรียน จนสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างสัมฤทธิผล โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง บรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร


ภาพประกอบข่าว :