TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย ประจำปีการศึกษา 2566
04/09/2566เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 และหอพักนักศึกษา 22 อาคาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย รวมถึงการป้องกัน การระงับเหตุ และการปฏิบัติตามแผนการอพยพผู้ประสบภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยแบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎี่เกี่ยวกับความรู้เบื่องต้นในการเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์เพื่อระงับอัคคีภัยแบบเบื้องต้น และการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัยบนอาคารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ในการให้ความรู้ในโครงการนี้


ภาพประกอบข่าว :