TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
15/03/2566สำนักงานหอพักนักศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ขึ้นในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 เพื่อเพิ่มทักษะให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่าง สามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศได้อย่างถูกวิธี เป็นการยืดอายุการใช้งาน และลดพลังงานการไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมมาตรการด้านการประหยัดไฟฟ้า ตามนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานมหาวิทยาลัยด้วย


ภาพประกอบข่าว :