Tel. 053-944743 or 053-944749   |   TH  ENG

ข่าวประกาศทั่วไป

[12/02/2563] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอเงินค่าประกันความเสียหายนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีบัญชีธนาคารของนักศึกษาบางส่วนมีปัญหา จึงขอเลื่อนวันที่โอนเงินเข้าบัญชีจากเดิม วันที่ 14 ก.พ. 63 เป็น วันที่ 17 ก.พ. 63)

[31/01/2563] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

[28/01/2563] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารุ่นพี่ ปีการศึกษา 2563)

[27/12/2562] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการประจำหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ดูข่าวทั้งหมด ...

VOC (Voice of Cutomer)

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

 • ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้รับบริการของสำนักงานหอพักนักศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น

คลิ๊กที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

QR_UDOCMU_VOC

การฝึกปฏิบัติโครงการเด็กหอพักรักษาศีล 5 (กิจกรรมหอพักนักศึกษา)

diaryPrecepts5

การทบทวนศีลประจำวัน

 • การทบทวนศีลประจำวัน(บันทึกข้อมูล) สามารถกรอกข้อมูลได้ในช่วงวันที่ 8 ม.ค. 2563 ถึง 17 เม.ย. 2563 (100 วัน) ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 23.59 น. ของแต่ละวัน เท่านั้น... อย่าลืมกันนะ!

คลิ๊กที่นี่เพื่อทบทวนศีลประจำวัน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน PM 2.5

          สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน PM 2.5 ขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 มหาวิทยาลัยเชี..

12/02/2563

โครงการเด็กหอสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย ครั้งที่ 1

             เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานหอพักนักศึกษาได้จัดโครงการ เด็กหอสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรใน..

12/02/2563

เด็กหอพัก รักษาศีล 5

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา ประธานในการนำนักศึกษาและบุคลากรฟังธรรมและปฏิบัติธรรม ในโครงการ "เด็กหอพัก รักษาศีล 5"  โดยได้รับความเมตตาในการบรรยายธรรม และนำเจริญสติภาวนา โดยพระภ..

14/01/2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเงิน จำนวน 79,980,000.00 บาท สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , 10/05/2562

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.47 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพท..ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation , 11/03/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation ในโครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยการสแกน QR CMU e-Donation [14/02/2563] ประกาศ สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)


[06/02/2563] ประกาศ สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง 1 อัตรา (S4010075)


[28/01/2563] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง(S4010075) และตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป(S4040045, S4010069)


[06/01/2563] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา (E010267) และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ (E010268)


[20/12/2562] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง 1 อัตรา (s4010075) และพนักงานบริการทั่วไป 2 อัตรา (S4010045, S4010069)[16/12/2562] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มในหอพักนักศึกษา


[27/11/2562] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มในหอพักนักศึกษา


[10/07/2562] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มในหอพักนักศึกษา


[03/07/2562] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มในหอพักนักศึกษา


[05/06/2562] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มในหอพักนักศึกษา[11/07/2562] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 7 (หอพักที่ได้มีการปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นแล้ว)


[17/08/2561] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ร 3/2561 (อัตราค่าปรับสำหรับสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


[16/07/2561] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ค่าประกันความเสียหาย สำหรับหอพักนักศึกษาหญิง 9 (หอพักสีชมพู) และหอพักนักศึกษาหญิง 10 (หอพัก 40 ปี) และหอพักนักศึกษา พื้นที่จัดการศึกษาแม่เหียะ (หอพักแม่เหียะ)


[29/10/2560] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 3/2560 (อัตราค่าใช้บริการต่างๆสำหรับผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย)


[29/10/2560] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเข้าพักอาศัย ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และบทลงโทษผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยสังคม
 • สำนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองกฎหมาย
 • กองกลาง
 • กองคลัง
 • กองบริหารงานบุคคล
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • กองวิเทศสัมพันธ์
 • กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 • กองแผนงาน
 • งานประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
 • ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศูนย์บริหารงานวิจัย
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 • สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานหอพักนักศึกษา
 • หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักบริการวิชาการ
 • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 • สำนักหอสมุด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานการตรวจสอบภายใน