TH  EN

การแจ้งย้ายทะเบียนราษฎร์

การแจ้งย้ายเข้า

ขั้นตอนวิธีการแจ้งย้ายทะเบียนราษฎรของนักศึกษา เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ให้เจ้าบ้านติดต่อนายทะเบียนอำเภอของจังหวัดเดิม เพื่อดำเนินการแจ้งย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิม ย้ายที่อยู่เข้ามายังทะเบียนราษฎรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บ้านเลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายทะเบียนจะออกใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ทร.6 ตอน 1-2) ฉบับจริงให้ และนักศึกษาต้องนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาด้วย (เฉพาะ...นักศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ไม่ต้องย้ายทะเบียนราษฎร) ระยะเวลาการส่งเอกสาร(ทร.6 ตอน 1-2 )ต้องไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิม

หมายเหตุ

 1. มีข้อสงสัย โปรดติดต่องานบริการสวัสดิการ  สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. งานบริการและสวัสดิการ สำนักงานหอพักนักศึกษา จะเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนำชื่อของนักศึกษา เข้าทะเบียนราษฎรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา หรือทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) อย่าพึ่งย้ายทะเบียนราษฎร ให้ยื่นเอกสารการขอทุนทุกประเภทเรียบร้อยก่อน แล้วจึงดำเนินการแจ้งย้ายปลายทาง ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7)

เลขรหัสประจำบ้าน

 1. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 รหัสบ้าน 5099 - 021499 - 1  
 2. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 รหัสบ้าน 5099 - 021500 - 8  
 3. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 รหัสบ้าน 5099 - 021501 - 6  
 4. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 รหัสบ้าน 5099 - 021502 - 4  
 5. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 รหัสบ้าน 5099 - 021503 - 2  
 6. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 รหัสบ้าน 5099 - 021504 - 1  
 7. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 รหัสบ้าน 5099 - 021505 - 9  
 8. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 รหัสบ้าน 5099 - 021183 - 5  
 9. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 รหัสบ้าน 5099 - 021184 - 3  
 10. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 รหัสบ้าน 5099 - 021185 - 1  
 11. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 รหัสบ้าน 5099 - 021186 - 0  
 12. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 รหัสบ้าน 5099 - 021187 - 8  
 13. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 รหัสบ้าน 5099 - 021188 - 6  
 14. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 รหัสบ้าน 5099 - 021189 - 4  
 15. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 รหัสบ้าน 5099 - 021190 - 8  
 16. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 9 (หอพักสีชมพู) รหัสบ้าน 5099 - 063661 - 5  
 17. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 10 (หอพัก 40 ปี) รหัสบ้าน 5099 - 754611- 5  
 18. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 รหัสบ้าน 5099-779666-9
 19. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 รหัสบ้าน 5099-779668-5
การแจ้งย้ายออก