TH  EN

กำหนดการและวิธีการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

  กำหนดการชำระเงินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  • นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (TCAS 2-3 และ I-Pass 2-3)
   ให้ชำระเงินระหว่าง วันที่ 3-10 มิถุนายน 2565 
   *ข้อมูลการชำระเงินในระบบชำระเงินจะแสดงใน 1-2 วัน ก่อนกำหนดชำระเงิน หากนักศึกษาเข้าสู่ระบบก่อนช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่พบข้อมูลหรือไม่สามารถเข้าระบบได้!

  • นักศึกษารุ่นพี่ 1/65 (หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3,4,5,6,7 และหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (หอพักสีชมพู))
   สามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2565

  • นักศึกษาที่สมัครหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1,2 และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11,12
   สามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2565

  • นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
   สามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2565

  • นักศึกษาที่พักต่อเนื่องหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 10 (หอพัก40ปี) และหอพักแม่เหียะ
   สามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2565

  • นักศึกษาที่สมัครใหม่หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 10 (หอพัก40ปี)
   สามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 20-31 พฤษภาคม 2565

  • ชำระเงินได้ที่ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/
  •  

  กำหนดการชำระเงินภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

  • นักศึกษาที่พักต่อเนื่อง ให้ชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 10-31 มี.ค. 2565
   - หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 9 (หอพักสีชมพู)
   - หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 10 (หอพัก40ปี)
   - หอพักแม่เหียะ
  • นักศึกษาที่สมัครเข้าพักใหม่ ให้ชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 10-31 มี.ค 2565
   - หอพักนักศึกษาชายอาคาร 6
   - หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 8
   - หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 9 (หอพักสีชมพู)
   - หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 10 (หอพัก40ปี)
   - หอพักแม่เหียะ

  • ชำะเงินได้ที่ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/
   *หากชำระเงินเกินเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับวันละ 20 บาท (สูงสุดไม่เกิน 200 บาท)


ข้อมูลการชำระเงิน QR Code จะปรากฏระหว่างวันที่กำหนดไว้ด้านบนเท่านั้น


  หมายเหตุ : *การชำระเงินด้วยวิธี QR Payment ให้นักศึกษาทำการเข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง เพื่อให้ระบบสร้าง QR Code ที่เป็นข้อมูลของตัวนักศึกษาเองเท่านั้น (ห้าม Capture แล้วส่งต่อให้เพื่อน หรือชำระเงินผ่าน QR Code ที่ไม่ใช่ของนักศึกษาเอง)

  1. ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการสร้าง QR Code ที่เป็นข้อมูลของนักศึกษาเอง

- สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้ เลขบัตรประชาชน และ วัน/เดือน/ปี เกิด ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/ หลังจากการเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน ระบบจะบังคับให้ใส่ข้อมูลบัญชีอีเมลชั่วคราว เพื่อใช้ในการส่งใบเสร็จการชำระเงิน หากนักศึกษาได้รับบัญชีอีเมลมหาวิทยาลัย(mail@cmu.ac.th) แล้ว ระบบจะใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในการส่งใบเสร็จการชำระเงิน

- สำหรับนักศึกษารุ่นพี่(ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ให้ใช้ CMU ACCOUNT (mail@cmu.ac.th) ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/ หลังจากการเข้าสู่ระบบและได้ทำการชำระเงินแล้ว ระบบจะใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในการส่งใบเสร็จการชำระเงิน  2. การชำระเงินสามารถชำระเงินด้วยวิธี QR Payment เท่านั้น


      - หลังจากเข้าสู่ระบบให้เลือกรายการชำระหนี้ที่ปรากฏในระบบ และกดปุ่มชำระเงิน เพื่อสแกน QR Code ในระบบผ่าน Mobile Banking (ใช้ได้ทุกธนาคาร)