TH  EN

การรายงานตัวเข้าหอพัก

การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา

กำหนดเปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 5 มิ.ย. 65 และรายงานตัวเข้าหอพักวันที่ 5 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป
(สำหรับหอพักนักศึกษาชายอาคาร 1,2 และหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 11,12 เปิดหอพักและรายงานตัวเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป)
สามารถรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาด้วยตนเอง ณ หอพักที่นักศึกษาพักอาศัยเอกสารที่ใช้รายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา

  1. เอกสารการแจ้งย้ายทะเบียนราษฎร ทร6. ตอน1-2   (เอกสารนี้จะได้รับจากที่ว่าการ อำเภอ หรือเทศบาลที่ท่านไปติดต่อแจ้งย้ายออก)
  2. หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักภาคเรียนที่ 1/2565
  3. เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบเรียนรู้เกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มช. (เปิดระบบตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป)
    (ลิงค์ระบบเรียนรู้ฯ)

การปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าพักในหอพักนักศึกษา

         วันที่ 10 มิ.ย. 65