TH  EN

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก

***ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ค่าประกันความเสียหาย สำหรับนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 9 (หอพักสีชมพู), หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 10 (หอพัก 40 ปี) และหอพักนักศึกษา พื้นที่จัดการศึกษาแม่เหียะ (หอพักแม่เหียะ)***

หอพักนักศึกษา 11 อาคาร

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในหอพักนักศึกษาสำหรับหอพักชายอาคาร 5,6,7 และหอพักหญิงอาคาร 2,3

ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา
- ภาคเรียนปกติ คนละ 1,200 บาท/เทอม
- ภาคเรียนฤดูร้อน คนละ 600 บาท/เทอม

ค่าสาธารณูปโภค
- ภาคเรียนปกติ คนละ 1,000 บาท/เทอม
- ภาคเรียนฤดูร้อน คนละ 400 บาท/เทอม

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ 100 บาท ต่อ/เทอม

ค่าทำความสะอาด
- นักศึกษาจ่ายค่าทำความสะอาด 100 บาท/ปีการศึกษา

สรุปค่าใช้จ่ายต่อเทอมในการเข้าพัก (ภาคเรียนปกติ)

     สำหรับนักศึกษาเข้าพักใหม่(ครั้งแรก) 2,400 บาท/เทอม
     สำหรับนักศึกษาเข้าพักต่อเนื่องในเทอมถัดไป 2,200 บาท/เทอม
     ***ให้นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักให้ผู้ปกครองหอพักนักศึกษาอาคารที่นักศึกษาเข้าพัก ในวันรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
- รายละเอียดและแผนผังหอพักภายในมหาวิทยาลัย 11 อาคาร


ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในหอพักนักศึกษาสำหรับหอพักชายอาคาร 3,4 และหอพักหญิงอาคาร 4,5,6,7

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
- ค่าบำรุงหอพัก คนละ 1,500 บาท/เดือน

ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา เหมาจ่าย 250 บาท/คน/เดือน

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ 2,000 บาท/เทอม

ค่าทำความสะอาด
- นักศึกษาจ่ายค่าทำความสะอาด 100 บาท/ปีการศึกษา

สรุปค่าใช้จ่ายต่อเทอมในการเข้าพัก

    สำหรับนักศึกษาเข้าพักใหม่(ครั้งแรก) 10,850 บาท/เทอม
    สำหรับนักศึกษาเข้าพักต่อเนื่องในเทอมถัดไป 8,750 บาท/เทอม 
     ***ให้นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักให้ผู้ปกครองหอพักนักศึกษาอาคารที่นักศึกษาเข้าพัก ในวันรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
- รายละเอียดและแผนผังหอพักภายในมหาวิทยาลัย 11 อาคาร

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 10 (หอพัก 40 ปี)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในหอพักนักศึกษาสำหรับหอพัก 40 ปี

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
- ค่าบำรุงหอพัก คนละ 1,450 บาท/เดือน

ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำประปา หน่วยละ 10 บาท

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ 2,000 บาท/เทอม

ค่าทำความสะอาด
- นักศึกษาจ่ายค่าทำความสะอาด 100 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายต่อเทอมในการเข้าพัก

    สำหรับนักศึกษาเข้าพักใหม่(ครั้งแรก) 9,350 บาท/เทอม
    สำหรับนักศึกษาเข้าพักต่อเนื่องในเทอมถัดไป 7,250 บาท/เทอม
     ทั้งนี้นักศึกษาต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นรายเดือนตลอดการเข้าพัก
     **ให้นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักให้ผู้ปกครองหอพักนักศึกษาอาคารที่นักศึกษาเข้าพัก ในวันรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
- รายละเอียดหอพัก 40 ปี

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 9 (หอพักสีชมพู)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในหอพักนักศึกษาสำหรับหอพักสีชมพู

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
- ค่าบำรุงหอพัก คนละ 1,200 บาท/เดือน

ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย คนละ 50 บาท/เดือน

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ 1,000 บาท/เทอม

ค่าทำความสะอาด
- นักศึกษาจ่ายค่าทำความสะอาด 100 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายต่อเทอมในการเข้าพัก

     สำหรับนักศึกษาเข้าพักใหม่(ครั้งแรก) 7,100 บาท/เทอม
     สำหรับนักศึกษาเข้าพักต่อเนื่องในเทอมถัดไป 6,000 บาท/เทอม
     ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เป็นรายเดือนตลอดการเข้าพักอาศัย และชำระเงินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
     **ให้นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักให้ผู้ปกครองหอพักนักศึกษาอาคารที่นักศึกษาเข้าพัก ในวันรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
- รายละเอียดหอพักสีชมพู

หอพักแม่เหียะ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในหอพักนักศึกษาสำหรับหอพักแม่เหียะ

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
- ค่าบำรุงหอพักเหมาจ่าย ห้องละ 1,800 บาท/เดือน (อยู่ได้ 2 คน)

ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย คนละ 50 บาท/เดือน

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ 1,000 บาท/เทอม

ค่าปรับ
- นักศึกษาจ่ายค่าห้องพักและสาธารณูปโภคล่าช้าปรับ วันละ 20 บาท

ค่าทำความสะอาด
- นักศึกษาจ่ายค่าทำความสะอาด 100 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายต่อเทอมในการเข้าพัก

     สำหรับนักศึกษาเข้าพักใหม่(ครั้งแรก) แบบจ่ายเดี่ยว 5,600 บาท/เทอม
     สำหรับนักศึกษาเข้าพักต่อเนื่องในเทอมถัดไป แบบจ่ายเดี่ยว 4,500 บาท/เทอม

     สำหรับนักศึกษาเข้าพักใหม่(ครั้งแรก) แบบเหมาห้อง 10,100 บาท/เทอม
     สำหรับนักศึกษาเข้าพักต่อเนื่องในเทอมถัดไป แบบเหมาห้อง 9,000 บาท/เทอม 

     ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เป็นรายเดือนตลอดการเข้าพักอาศัย และชำระเงินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
     **ให้นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักให้ผู้ปกครองหอพักนักศึกษาอาคารที่นักศึกษาเข้าพัก ในวันรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
- รายละเอียดหอพักแม่เหียะ

หอพักหริภุญไชย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในหอพักนักศึกษาสำหรับหอพักศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
- ค่าบำรุงหอพัก คนละ  บาท/เดือน

ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า หน่วยละ  บาท

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ บาท/เทอม

ค่าปรับ
- กุญแจหาย  บาท
- คีย์การ์ดหาย/ชำรุด  บาท
- ค้างชำระค่าไฟฟ้า วันละ  บาท

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
- รายละเอียดหอพักศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

ค่าที่พักชั่วคราว

ค่าที่พักชั่วคราว

อัตราค่าที่พัก
- นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนละ 50 บาท/วัน
- นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนละ 60 บาท/วัน
- บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา คนละ 80 บาท/วัน

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ 50 บาท (ในกรณีที่ผู้เข้าพักได้เข้าพักเป็นกลุ่มคณะ คณะละ 20 คนขึ้นไป คณะละ 1,000 บาท)

 

เอกสารข้อมูล : ค่าที่พักชั่วคราว -Download-

หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1, 2 และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11, 12

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1, 2 และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11, 12
- หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 (CD)
- หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 (GH)
- หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 (AB)
- หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 (EF)

ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา
- ค่าบำรุงหอพัก คนละ 2,500 บาท/เดือน
- ค่าบำรุงหอพัก (แบบเหมาห้อง) 5,000 บาท/เดือน
**ชำระแรกเข้า และภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำประปา หน่วยละ 10 บาท
**ชำระภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ 2,500 บาท
- คนละ 2,500 บาท (แบบเหมาห้อง)
**ชำระแรกเข้า

ค่าทำความสะอาด
- ค่าทำความสะอาดห้องพัก คนละ 100 บาท
- ค่าทำความสะอาดห้องพัก คนละ 100 บาท (แบบเหมาห้อง)
**ชำระแรกเข้า

สรุปค่าใช้จ่ายต่อเทอมในการเข้าพัก

    สำหรับเข้าพักใหม่ (แรกเข้า)
        - 5,100 บาท/คน/เดือน
        - 7,600 บาท/คน/เดือน (แบบเหมาห้อง)
    สำหรับเดือนถัดไป
        - 2,500 บาท/คน/เดือน พร้อมค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามมิเตอร์
        - 5,000 บาท/คน/เดือน (แบบเหมาห้อง) พร้อมค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามมิเตอร์
    ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชำระ ค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา เป็นรายเดือนตลอดการเข้าพักอาศัย และชำระเงินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
**ให้นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินแรกเข้า ประกอบด้วย ค่าบำรุงหอพัก ค่าประกันความเสียหาย และค่าทำความสะอาดห้องพัก ให้ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา ณ อาคารที่นักศึกษาเข้าพักอาศัย ในวันรายงานตัวเข้าพัก