TH  EN

การขอรับเงินประกันคืน

กำหนดการในการยื่นขอคืนเงินประกัน


 • ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

  - การขอคืนเงินประกันสามารถดำเนินการได้ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.
  *ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบฯ ได้ ให้ติดต่อผู้ปกครองหอพักที่นักศึกษาพักอาศัยอยู่ เพื่อยื่นคำร้องขอรับเงินค่าประกันความเสียหายคืนภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  *อ้างอิงจาก ประกาศดังกล่าว
ขั้นตอนการยื่นคำขอเงินประกันความเสียหาย 1. เข้าสู่ระบบฯ ที่ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/


 2. กดที่ เมนู ยื่นขอคืนเงินประกัน


 3. กรอกข้อมูลของนักศึกษาให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มในระบบฯ
  (ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นช่องทางในการคืนเงิน หรือใช้ติดต่อนักศึกษาในกรณีที่ขั้นตอนการโอนเงินติดปัญหา)
  จากนั้นจะเป็นกระบวนการในการตรวจสอบของสำนักงานหอพักนักศึกษา ให้นักศึกษารอประกาศหรือการติดต่อกลับอีกครั้ง