TH  EN

ข่าวกิจกรรม

การประชุมมอบนโยบายการปรับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
02/10/2563สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมมอบนโยบายการปรับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา รับทราบถึงการปรับแผนกลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการ และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการปรับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานหอพักนักศึกษา ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย


ภาพประกอบข่าว :