TH  ENG

การแจ้งย้ายทะเบียนราษฎร์

ขั้นตอนวิธีการแจ้งย้ายทะเบียนราษฎรของนักศึกษา เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ให้นักศึกษาพร้อมกับผู้ปกครองของนักศึกษา ไปขอแจ้งย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิม มาเข้ายังทะเบียนราษฎรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บ้านเลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายทะเบียนจะออกใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ทร.6 ตอน 1-2) ให้ และให้นักศึกษานำมาในวันรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาด้วย (เฉพาะ...นักศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ไม่ต้องย้ายทะเบียนราษฎร)

เอกสารการแจ้งย้าย ประกอบด้วย
•  ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ทร.6 ตอน 1-2) จำนวน 1 ชุด (2 แผ่น)
•  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (ให้ลงนามรับรองสำเนาด้วย)  

หมายเหตุ

 1. มีข้อสงสัย โปรดติดต่องานบริการสวัสดิการ  สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. งานบริการและสวัสดิการ สำนักงานหอพักนักศึกษา จะเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนำชื่อของนักศึกษา เข้าทะเบียนราษฎรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา หรือทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) อย่าพึ่งย้ายทะเบียนราษฎร ให้ยื่นเอกสารการขอทุนทุกประเภทเรียบร้อยก่อน แล้วจึงดำเนินการแจ้งย้ายปลายทาง ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7)

เลขรหัสประจำบ้าน

 1. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 รหัสบ้าน 5099 - 021499 - 1  
 2. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 รหัสบ้าน 5099 - 021500 - 8  
 3. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 รหัสบ้าน 5099 - 021501 - 6  
 4. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 รหัสบ้าน 5099 - 021502 - 4  
 5. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 รหัสบ้าน 5099 - 021503 - 2  
 6. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 รหัสบ้าน 5099 - 021504 - 1  
 7. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 รหัสบ้าน 5099 - 021505 - 9  
 8. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 รหัสบ้าน 5099 - 021183 - 5  
 9. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 รหัสบ้าน 5099 - 021184 - 3  
 10. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 รหัสบ้าน 5099 - 021185 - 1  
 11. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 รหัสบ้าน 5099 - 021186 - 0  
 12. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 รหัสบ้าน 5099 - 021187 - 8  
 13. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 รหัสบ้าน 5099 - 021188 - 6  
 14. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 รหัสบ้าน 5099 - 021189 - 4  
 15. หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 รหัสบ้าน 5099 - 021190 - 8  
 16. หอพักสีชมพู รหัสบ้าน 5099 - 063661 - 5  
 17. หอพัก 40 ปี รหัสบ้าน 5099 - 754611- 5