TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ CMU Dormitory Transformation ในยุค Disruptive
10/07/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายการเตรียมพร้อมสู่ CMU Transformation เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน สร้างมิติใหม่ของพันธกิจด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการบริการจัดการในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเลิศและบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาสู่การเป็นเลิศที่ยั่งยืน
 สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ CMU Dormitory Transformation ในยุค Disruptive เพื่อเตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทำงานด้าน Transform to Smart Dormitory เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมรับฟังเทปบันทึกการบรรยาย “Digital Disruption ไม่ปรับตัวสูญพันธุ์แน่” โดยคุณสุทธิชัย หยุ่น และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมรับฟังการบรรยาย “นโยบายในการเตรียมความพร้อมสู่ CMU Transformation” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


ภาพประกอบข่าว :