TH  EN

ข่าวกิจกรรม

อบรมภาวะความเป็นผู้นำ 2562
22/05/2562  สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมภาวะความเป็นผู้นำขึ้น เมื่อวันที 15 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสวนสวรรค์รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการหอพักนักศึกษา และได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ สามารถบริหารเวลา และร่วมกันทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  โดยโครงการดังกล่าว ได้นำนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหอพักนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่จากงานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยากรจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ รวมถึงให้ความรู้ในด้านภาวะความเป็นผู้นำแก่นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
ภาพประกอบข่าว :