TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้(DORM-KM) ครั้งที่ 2
17/05/2562บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา ได้นำเสนอองค์ความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ DORM-KM ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงงใหม่ เป็นวิทยากรและให้คำชี้แนะ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6


ภาพประกอบข่าว :