TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีไทย ปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2562
08/05/2562สำนักงานหอพักนักศึกษา จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย ปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และอดีตผู้บริหาร ประจำปี 2562 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา และเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยมี

 •  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒธรรม
 •  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา
 •  นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น
   ที่ปรึกษาและปฏิบัติการแทนอธิการบดีด้านกิจการสำนักงานมหาวิทยาลัย
 •  นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์
   ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
 •  รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
   ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา
 •  อาจารย์วันเพ็ญ บุญยืน
   อดีตผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
 •  อาจารย์สมศรี สุทธสุภา
   อดีตหัวหน้างานหอพักนักศึกษา
 •  รองศาสตราจารย์ถนอม คลอดเพ็ง
   อดีตผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา
 •  นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา
   อดีตผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา
 •  นางสาววรินทร์ทิพย์ ธารารักษ์
   อดีตผู้ปกครองหอพักนักศึกษา

มาร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
ภาพประกอบข่าว :