TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
04/03/2562สำนักงานหอพักนักศึกษาได้จัดโครงการ อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 เพื่อเป็นการฝึก และเสริมทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบและการดำรงชีวิตในอนาคต


ภาพประกอบข่าว :