TH  EN

ข่าวกิจกรรม

The Dorm’s Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี้ ตอน Recover (ค่ายรักษ์ป่า พัฒนาโรงเรียน)
21/02/2562 สำนักงานหอพักนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดโครงการ The Dorm’s Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี้ ตอน Recover (ค่ายรักษ์ป่า พัฒนาโรงเรียน) ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำ และ ค่ายเยาวชน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในเขตชนบท 
 โดยนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของโรงเรียน ห้องสมุด รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาสาระพื้นฐานให้กับนักเรียนในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมในแต่ละฐาน อีกทั้ง ได้เดินทางสำรวจแหล่งต้นน้ำบริเวณเขตสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว ทำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าที่เป็นแหล่งก่อเกิดแหล่งต้นน้ำ

[ลิงค์รูปค่ายหอ : https://drive.google.com/drive/folders/1X4msfcmx8yLrZfskc-qLsBF8hlEqQrqn?usp=sharing ]