TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดทำ Dorm – EdPEx
29/08/2561สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการจัดทำ Dorm - EdPEx โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ อีกทั้งผู้บริหารสำนักงานหอพักนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา และบุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา ร่วมจัดทำบทสรุปโครงร่างองค์กร แผนยุทธศาสตร์สำนักงานหอพักนักศึกษา และผลลัพธ์หมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา CMU-EdPEx โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นที่ปรึกษาการจัดทำ Dorm – EdPEx เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ Daddy’s antique cafe & restaurant