TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ หลักสูตร “การให้บริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม
29/08/2561สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ หลักสูตร “การให้บริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม” โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และการเสนอแนะแนวทางการให้บริการด้วยหัวใจ เพื่อให้ครองใจลูกค้าของบุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา ให้สามารถสร้างความประทับใจในงานบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจัดอบรมให้บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษาทั้งหมด 85 คน จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 17 และ 21 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภาพประกอบข่าว :