TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
24/07/2561เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา เป็นประธานถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสังวโร) เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกทาคามี) ได้ให้ธรรมเทศนาแด่บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา เพื่อส่งเสริมจรรโลงจิตใจให้แก่บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพุทธ และสืบสานวัฒนธรรมสืบไป


ภาพประกอบข่าว :