TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ
24/07/2561สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 2 รุ่น เพื่อให้บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา เตรียมความพร้อมในการใหบริการแก่นักศึกษาที่เจ็บป่วยในหอพัก เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้เรียนเชิญวิทยากรคุณศรีทัย สีทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ช่วยวิทยากรคุณพิกุล กันทะพนม และคุณจารุภัทร ประยูรแสงรัศมี พยาบาลหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานส่งต่อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยมีบาดแผล การดูแลผู้ป่วยกระดูกหัก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การพันผ้า และการดามการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การทำแผล รวมถึงการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการทดสอบหลังฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา ได้รับความรู้และให้สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักศึกษาในหอพักนักศึกษา หรือผู้อื่นได้ทันท่วงที เมื่อวันที่ 9 และ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. จำนวนทั้งหมด 85 คน ณ ห้องประชุม หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 
ท่านสามารถดูวิธีการทำ CPR ที่ถูกต้อง คลิกที่นี่ >> ลิ้งค์ https://health.kapook.com/view174233.html 
ท่านสามารถดูวีดีโอการสอน CPR ที่ถูกต้อง คลิกที่นี่ >> ลิ้งค์ https://youtu.be/x-kJvjln44I
ภาพประกอบข่าว :