TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้ Smart Phone
03/07/2561     สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้กำหนัดจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้ Smart Phone เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา ในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการทำงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์กรจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และพัฒนากลุ่มคนดังกล่าวนี้เพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 โดยภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหลักสูตรดังนี้


ภายหลังจากการอบรม บุคลากรมีความพึงพอใจกับโครงการ และอยากให้สำนักงานหอพักนักศึกษา จัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป