TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการกฎหมายรอบรู้สำหรับผู้บริหารและผู้ปกครองหอพักนักศึกษา Season 1
03/07/2561สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้กำหนัดจัดโครงการกฎหมายรอบรู้สำหรับผู้บริหารและผู้ปกครองหอพักนักศึกษา Season 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งสำนักงานหอพักนักศึกษา มีภารกิจหลักในการให้บริการที่พักแก่นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา และยังเป็นศูนย์อาศัยศึกษาและเอื้ออาทรแก่กัน ดูแลและเสริมสร้างหลักสูตรด้วยกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงมีผู้ปกครองหอพักนักศึกษา คอยดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดการเรียนในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันหอพักนักศึกษามักเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิด โดยมีนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาหรือนักศึกษา และผู้อื่นที่เข้ามากระทำผิดวินัยในหอพักนักศึกษา เช่น ลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ลวนลามการฟ้องร้อง และการร้องเรียนต่าง ๆ ฯลฯ ทำให้ผู้บริหาร ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา ไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที ซึ่งความรู้ด้านกฎหมายต่อการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษามีไม่เพียงพอ อีกทั้งเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในหอพักนักศึกษา และสามารถแก้ไขสถานการณ์ การให้ข้อมูล คำปรึกษาให้แก่นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา รวมถึงสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

 
ภาพประกอบข่าว :