TH  EN

ข่าวกิจกรรม

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565
01/07/2565



สำนักงานหอพักนักศึกษา จัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดปันเสา เพื่อส่งเสริมจรรโลงจิตใจให้แก่บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีงาม และเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ที่จะต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมสืบไป


ภาพประกอบข่าว :