TH  EN

ข่าวกิจกรรม

สืบสานประเพณีไทย ปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2561
26/04/2561     สำนักงานหอพักนักศึกษาได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงวันสงกรานต์ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่ออดีตผู้บริหารสำนักงานหอพักนักศึกษา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารสำนักงานหอพักนักศึกษาในปัจจุบัน ที่เป็นที่เคารพของบุคลากรของสำนักงานหอพักนักศึกษา โดยในงานครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นันทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณภิกษุณี จากนิโรธาราม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเทศนาธรรมหลักในการใช้ชีวิตให้เป็นสุข รวมถึงบุคลากรได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวแก่ผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพของสำนักงานหอพักนักศึกษา
ภาพประกอบข่าว :