TH  EN

ข่าวกิจกรรม

เด็กหอรวมใจ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในหอพัก
05/04/2561     สำนักงานหอพักนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมเด็กหอรวมใจรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในหอพัก ขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 เพื่อให้นักศึกษาในหอพัก ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความเคารพ และขอขมาลาโทษที่อาจกระทำการล่วงเกินแก่ผู้บริหารและบุคลากรในหอพักนักศึกษา และได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีอันดีงามของทางภาคเหนือและของไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา และผู้ปกครองหอพักนักศึกษา ในการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว