TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน PM 2.5
12/02/2563          สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน PM 2.5 ขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาในหอพักนักศึกษามีความรู้และความเข้าใจถึงความอันตรายของฝุ่นควัน p.m. 2.5 ที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึง ได้เรียนรู้ในการป้องกันตนเอง เมื่อเกิดภาวะฝุ่นควัน p.m. 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ แหล่งที่มา แหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก p.m. 2.5 ความอันตราย รวมถึงวิธีการป้องกันและดูแลตนเองเมื่อเกิดวิกฤติฝุ่นละอองขนาดเล็ก p.m. 2.5 เกินค่ามาตรฐาน และนักศึกษายังได้เรียนรู้ในการประยุกต์เครื่องกรองอากาศแบบง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ประหยัด และมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศอย่างดี โดยใช้พัดลมตั้งโต๊ะและแผ่นกรองอากาศ HEPA ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแสวง กาวิชัย และทีมงานวิทยากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความรู้และวิธีการทำเครื่องกรองอากาศแบง่าย


ภาพประกอบข่าว :