TH  EN

ข่าวกิจกรรม

เด็กหอพัก รักษาศีล 5
14/01/2563รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา ประธานในการนำนักศึกษาและบุคลากรฟังธรรมและปฏิบัติธรรม ในโครงการ "เด็กหอพัก รักษาศีล 5"  โดยได้รับความเมตตาในการบรรยายธรรม และนำเจริญสติภาวนา โดยพระภิกษุณีชุตินธรี เจ้าอาวาธอารามภิกษุณีสุทธจิตต์ และคณะนักบวชจากสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอารามภิกษุณีสุทธจิตต์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6

โครงการดังกล่าว นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องการทำทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา โดยได้เน้นในรายละเอียดเรื่องศีล 5 ลักษณะของศีล วิธีการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ โทษของการไม่รักษาศีล รวมถึงได้ร่วมกันสมาทานศีล และเจริญภาวนา เพื่อเป็นการฝึกจิตใจให้มีสมาธิ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ภายนอกที่มากระทบจิตใจ รวมถึงได้แนะนำวิธีการบันทึกศีล 5 ออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนศีล 5 ที่ตนเองได้ปฏิบัติมาในแต่ละวัน
ภาพประกอบข่าว :