TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน
10/01/2563สำนักงานหอพักนักศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านหอพักนักศึกษารวมทั้งสถานที่ทำงาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภาพประกอบข่าว :