TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ฟุโรชิกิ…ทางเลือกใหม่เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
18/12/2562          สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการ “ฟุโรชิกิ…ทางเลือกใหม่เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก” ขึ้น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาลดการใช้ถุงพลาสติก มีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการเข้าร่วมแคมเปญ รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติกซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ออกมารณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศ งดใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

          รูปแบบกิจกรรม เป็นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการห่อผ้าฟุโรชิกิ ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ในการใช้ผ้าเพื่อห่อสิ่งของในการเดินทาง และใช้ในชีวิตประจำวันอื่น ๆ  ซึ่งสามารถใช้งานซ้ำ ๆ ได้หลายครั้ง สะดวกต่อการพกพา มีการประยุกต์ฟุโรชิกิทั้งลายผ้าที่มีดีไซน์แปลกใหม่  วิธีการห่อ และความหลากหลายในการใช้งาน  ฟุโรชิกิ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดการใช้ถุงพลาสติก สร้างจิตสำนึกรักษ์โลกให้แก่นักศึกษาอีกทางหนึ่ง รวมถึงสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม


ภาพประกอบข่าว :