TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการ The Dorm’s Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ season 2 ตอน Let’s do it!! Dek Hor Volunteer Day (เด็กหอขออาสาพัฒนาหอพัก)
04/11/2562     สำนักงานหอพักนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการ The Dorm’s Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ season 2 ตอน Let’s do it!! Dek Hor Volunteer Day (เด็กหอขออาสาพัฒนาหอพัก) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ที่นักศึกษาได้ดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ การทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหอพักนักศึกษาและทำการขุดลอกคูคลองที่อยู่ภายในบริเวณหอพักนักศึกษา เพื่อให้มีความสะอาดและเหมาะสำหรับเป็นแหล่งอาศัยเพื่อเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
ภาพประกอบข่าว :