TH  EN

ข่าวกิจกรรม

The Dorm’s Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ season 2 ตอน Let’s learn Philosophy of Sufficiency Economy camp (ค่ายเด็กหอยุคใหม่ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง)
24/10/2562       สำนักงานหอพักนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ The Dorm’s Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ season 2 ตอน Let’s learn Philosophy of Sufficiency Economy camp (ค่ายเด็กหอยุคใหม่ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง) ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศิลปาชีพของชาวภาคเหนือ ได้รู้ถึงพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 รวมถึงเสริมสร้างทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่อยู่ภายในหอพักเดียวกัน และต่างหอพักมากขึ้น

       โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดในการทำเกษตรแนวใหม่ที่ประยุกต์และผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ทดลองการดำนาปลูกข้าว รวมถึงได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปาชีพต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็น การทำกระดาษสา การแกะสลักไม้ การทำเครื่องเงิน เป็นต้น อีกทั้ง นักศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานวัดใจ และสันทนาการจากทีมงานของคณะกรรมการหอพักนักศึกษา และวิทยากรจากศูนย์อบรม ทำให้นักศึกษาได้รับความสนุกสนาน ได้มิตรภาพดีๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศิลปาชีพที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน

รับชมรูปโครงการทั้งหมดได้ที่ คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.


ภาพประกอบข่าว :