TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการเรียนออนไลน์ CMU MOOC
18/10/2562โครงการอบรมการเรียนออนไลน์ CMU MOOC เป็นการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษาที่สนใจเรียนออนไลน์ CMU MOOC

โดยมี อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6


ภาพประกอบข่าว :