TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ 2562
08/08/2562          สำนักงานหอพักนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการช่วยชีวิตเบื้องต้น ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน การใช้อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงาน ในการให้ความรู้และฝึกสอนการปฏิบัติในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่อง AED ในการช่วยฟื้นคืนชีพ

รูปบรรยากาศโครงการทั้งหมด
ภาพประกอบข่าว :