หน้าหลัก_

เงื่อนไข และขั้นตอนการแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์

1. ผู้ใช้งานต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษาเท่านั้น

2. ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ IT Account ของตนเอง

3. แจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาที่เสียหาย

การแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ในหอพักแม่เหียะ
(สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่มี CMU IT Account หรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้)

- แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม -ที่นี่-

- ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม -ที่นี่-