หน้าหลัก

เงื่อนไข และขั้นตอนการแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์

1. ผู้ใช้งานต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษาเท่านั้น

2. ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ IT Account ของตนเอง

3. แจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาที่เสียหาย