แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ กุญแจเด็กหอในออนไลน์ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

                         1. เพศ  ชาย  หญิง  
                         2. สถานะภาพ  นักเรียน - นักศึกษา  ผู้ปกครองนักศึกษา  ผู้สนใจ

    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ กุญแจเด็กหอในออนไลน์

ประเด็นคำถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 1. ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษา ก่อน การอ่าน
 2. เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา
 3. เนื้อหาสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเินินชีวิตในหอพักนักศึกษาได้
 4. ความพึงพอใจในหัวข้อ          
          4.1 แทนความห่วงใย...ถึงวัยใฝ่ฝัน
          4.2 หอพักนักศึกษา
          4.3 Ask and Answer
          4.4 รู้ไว้...ใช่ว่า
 5. การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์
 6. ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษา หลัง การอ่าน
 7. ภาพรวมของ "กุญแจเด็กหอในออนไลน์"

    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ - ความคิดเห็นอื่นๆ