TH  ENG

บุคลากร

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3


จันทร์ศรี คำวังพฤกษ์
พนักงานบริการทั่วไป

: 053-944703
chansi.k@cmu.ac.th
ชนัญชิดา เชียงตอง
พนักงานบริการงานทั่วไป

: 053-944703
chananchida.c@cmu.ac.th