TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Microgreens at CMU Dorm
30/08/2564สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Microgreens at CMU Dorm” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Online Meeting ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร. จุฑามาส คุ้มชัย ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน และศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ เป็นทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพืช Microgreens พร้อมสาธิตวิธีการเพาะปลูก โดยกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาวะที่ดี ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีวิตามินต่างๆ มาก เนื่องจาก พืช Microgreens เป็นต้นอ่อนของพืชผัก ที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าพืชผักประเภทเดียวกันที่โตเต็มวัย 5 – 40 เท่า ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือต่อยอดสร้างรายได้เสริม รวมถึงสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 200 คน และจะได้ผลผลิตอีก10วันข้างหน้า ถือได้ว่าผักไมโครกรีน ปลูกง่าย ใช้เวลาและพื้นที่น้อย ได้สารอาหารมาก เหมาะสำหรับทุกคนภาพประกอบข่าว :